Hofboerderij: niet in de verkoop!

Bijdrage van Piet Vreugdenhil (destijds – 2015 – fractievoorzitter CDA Westland) bij de beraadslagingen over de motie ‘Stop verkoop Hofboerderij’.

 

Tijdens de besloten RIA (redactie: RaadsInformatieAvond) van 10 december jl. werd ons een lijst gepresenteerd van objecten waar de gemeente in het kader van het accommodatiebeleid een visie op wil ontwikkelen. Er was sprake van een driedeling in (kortweg):

  1. nooit,
  2. misschien,
  3. ja, van de hand doen.

Die laatste lijst bevatte bijna allemaal objecten waar we als CDA geen enkel probleem mee hebben als die vervreemd zouden worden. Het oude proefstation in Naaldwijk, geen probleem! Geen cultuurhistorische waarde, de huidige huurders kunnen makkelijk elders huisvesting vinden, de omgeving knapt door herontwikkeling op. Kortom prima om op lijst 3 geplaatst te worden.

Dat de Hofboerderij echter op die lijst stond, wekte direct onze grote verbazing. Hiervan is ook melding gemaakt bij monde van mijn collega Van Rossum. Dat gevoel was bij meer fracties aanwezig en is die avond ook uitgesproken. Het doel van de RIA was om onze gevoelens te peilen. Ten aanzien van de Hofboerderij waren die wat ons betreft overduidelijk. Het verzoek aan de wethouder was toen om de boodschap zelf te gaan brengen aan de verschillende betrokkenen bij lijst 3. Vervolgens kreeg dit onderwerp een eigen dynamiek. Het nieuws raakte bekend en vanuit Wateringen kwamen van vele kanten reacties van onbegrip.

Onbegrip vraagt om uitleg en dialoog. Naar wij hebben begrepen is er een avond geweest met betrokkenen en de gemeente, waarin over en weer standpunten zijn gewisseld. Centraal stond daarbij de vraag hoe de gebruikers wilden meedenken in het vinden van een oplossing voor het totaal van accommodaties in Wateringen. Niet een geïsoleerd Hofboerderij discussie, maar breder. Het beeld dat de Hofboerderij verkocht zou worden en de huurders op straat gezet, had echter stevig postgevat.

Hoe kijkt mijn fractie naar dit vraagstuk?

  1. Het is goed dat er accommodatiebeleid komt, sterker: 2015 is het jaar waarin dat beleid eindelijk moet zijn vormgegeven. Het jaar waarin duidelijk wordt wat wel en wat niet en in welke fasering dat gebeurt. Niet alleen het vervreemden van vastgoed, maar ook het intensiveren van het gebruik, de tarieven wel of niet aanpassen.
  2. In de meerjarenbegroting is een taakstelling opgenomen van € 400.000. Met andere woorden: er moeten concrete bezuinigingen gerealiseerd worden door het vervreemden van vastgoed.
  3. In Westland is heel weinig cultureel erfgoed. Op het weinige dat er is moeten we extra zuinig zijn.
  4. Sommige objecten vertegenwoordigen een waarde die niet direct in geld is uit te drukken. Ik doel dan op maatschappelijk draagvlak, gevoel van verbondenheid – ook met het verleden, tradities, sfeer en beeldbepaling. De Hofboerderij is wat ons betreft zo’n object. Een plek waar je aan buitenstaanders kunt duidelijk maken wat nou typisch Waterings is.
  5. Voor de Hofboerderij geldt dat dit monument heeft deel uitgemaakt van zorgvuldige besluitvorming in de voor-Westlandse periode. Besluiten die we nu nemen, moeten zich op zijn minst daarmee verhouden. Daar dienen we met respect mee om te gaan.

Deze overwegingen zijn voor mijn fractie reden geweest om de vinger op te steken. Ik heb in mijn nieuwjaarsboodschap gezegd dat “de Hofboerderij niet in de uitverkoop” gaat. En ik heb zojuist uitgelegd waarom. Concluderend: wat mijn fractie betreft verschuift de Hofboerderij uit lijst 3 naar 2, liever nog 1. Een pareltje dat we moeten koesteren.