Waterings erfgoed staat onder druk.

Passages uit beleidsnota ‘Visie Wateringen 2030’ (Westland 2019)

 

Cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

Tastbare sporen van de ontwikkelingsgeschiedenis zijn van betekenis voor ruimtelijke kwaliteit. Waterings erfgoed staat echter onder druk. Kenmerkende historische en landschappelijke structuren worden gewist en plaatsen van betekenis verliezen hun openbare functie. De komende decennia wordt daarom zorgvuldiger met landschap en erfgoed omgegaan. Cultuur(historie) is ook een belangrijk aanknopingspunt voor deze visie (zie 2). Toekomstige ontwikkelingen moeten ten minste beogen boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden in stand te houden dan wel te versterken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een kernkwaliteit van Wateringen: het dorpse karakter van het (deels) historische centrum. Het is zaak ensembles zoals de Hofboerderij en het Hofpark, het Plein, het gebied rond molen Windlust en de Sint-Jan de Doperkerk te behouden. Hergebruik moet verantwoord worden opgezet (bijvoorbeeld in het accommodatiebeleid), zodat een duurzaam voortbestaan is gegarandeerd. Monumenten moeten daarbij niet langer objectgericht, maar gebiedsgericht beschouwd worden. Het effect van nieuwbouw of transformatie in de nabijheid van een monument dient middels een Cultuurhistorische Effect Rapportage (CHER) onderzocht te worden. Beleidsmatig is een evaluatie en actualisatie van de erfgoedinventarisatie noodzakelijk (bijvoorbeeld met betrekking tot historische panden aan de Juliastraat, Pieter van de Plasstraat en Heulweg).

(…)

Opwaarderen Hofpark tot groen hart

De ambitie is het Wateringse groene hart uit zijn isolement te halen door haar aan alle zijden te verbinden met een ecologische structuur naar de Wen-, Zweth en Erasmuszone (zie ook ambitie. Door goed onderhoud kan het park door zijn formaat van belang worden als brongebied voor de biodiversiteit. Daarnaast kan het zich verder ontwikkelen als wijkpark door (beperkte) toevoeging van functies. De specifieke kenmerken en waarden van de buitenplaats Het Hof, in de vorm van de (historische) buitenplaats, de basisstructuur van de locatie en het blikveld worden beschermd en waar mogelijk versterkt. De culturele functie van de Hofboerderij blijft behouden als accommodatie, de exploitatie wordt verbeterd en verduurzaamd.